Skip to content

Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

a www.etesd.hu weloldalon keresztül megvalósuló támogatásra vonatkozóan.

Bevezetés

Az Etesd Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság a jelen általános szerződési feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) határozza meg a tulajdonában lévő www.etesd.hu domain, honlap (a továbbiakban: honlap) használata során elérhető online fizetés szolgáltató igénybe vétele útján történő, továbbá a közvetlen banki átutalás, a készpénz és a természetbeni adományozás feltételeit.

Adatok

A társaság elnevezése: Etesd Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1205 Budapest, Hitel Márton utca 36.
Cégjegyzékszáma: 01-09-357469
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék
Adószám: 27926574-1-43
Képviseletre jogosult: Pancsovay Zita ügyvezető önállóan

Online fizetési szolgáltató: CIB Bank
A szolgáltató neve: CIB Bank
Székhelye: 1027 Budapest, Medve u. 4-14.
Adószáma: 10136915-4-44
Cégjegyzékszáma: 01-10-041004

 

  1. Fogalmak

„Adomány”: pénzbeli támogatás, melyet Adományozó a www.etesd.hu honlap erre kialakított felületén keresztül juttat Adományozott részére.

„Adományozó”: az a gazdasági társaság vagy magánszemély, mely saját vagyona terhére juttat ellenszolgáltatás nélkül Adományt az Adományozott részére a www.etesd.hu honlapon keresztül az itt meghatározott módon. „Adományozott”: az Etesd Nonprofit Közhasznú Kft. (1205 Budapest, Hitel Márton utca 36., telefon:  +36306805459, email: hello@etesd.hu, adószáma: 27926574-1-43,

„Adományozás célja”: az Adományozott alapító okiratában megjelölt célok megvalósításának támogatása.

„Honlap”: Az Adományozott által adománygyűjtés céljából létrehozott és fenntartott weboldal (www.etesd.hu).

 

  1. A szerződés tárgya

A jelen ÁSZF és az Adományozott Adatkezelési tájékoztatója a honlapon megismerhető.

Az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza az adományozás során az Adományozó által megadott adatok kezelésére vonatkozó szabályokat is.

A támogatás nyújtásával létrejön az Adományozó és az Adományozott között az eseti (a konkrét adományozásra vonatkozó) támogatási szerződés.

Adományozó lehet minden cselekvőképes személy (természetes és jogi személy), aki/amely az  Adományozott céljait pénzbeli támogatással segíti.

Az Adományozó az adomány nyújtásával kijelenti, hogy cselekvőképes, illetve amennyiben cselekvőképessége korlátozott, úgy a korlátozás az adomány nyújtását nem érinti, vagy amennyiben érinti, úgy a szükséges hozzájáruló nyilatkozattal rendelkezik.

Az adományozás önkéntes, az lehet rendszeres vagy egyszeri, pénzadományozás esetén bármely összegű, kivéve az online fizetési szolgáltató útján történő adományozás, mely 1000,- Ft, azaz Ezer forint összegnél kevesebb nem lehet.

 

  1. A szerződés létrejötte

3.1. A támogatási szerződés létrejöttéhez az szükséges, hogy Adományozó a www.etesd.hu honlapon megjelenített támogatási módok valamelyikének kiválasztásával az Adományozottnak pénzbeli Adományt nyújtson. Az Adományozó a támogatási módok valamelyikének igénybevételével kifejezi az Adományozott irányába a saját vagyona rovására történő adományozási szándékát.

3.2. A www.etesd.hu honlapon az Adományozó számára a támogatási mód kiválasztását követően olvashatóvá válnak a jelen Általános Szerződési Feltételek, az Adományozott részére történő pénzbeli támogatás nyújtása a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltak elfogadását is jelenti. 

3.3 Adományozott kijelenti, hogy az Adományt köszönettel elfogadja és az Adományozott által megjelölt célra, vagy ennek hiányában az Adományozott alapító okiratában megjelölt célok megvalósításának érdekében használja fel.

 

  1. Az Adományok formája

4.1 Az Adományokat a következő formákban lehet nyújtani (támogatási módok):

(i) Különböző összegű egyszeri pénzbeli adományok

(ii) Különböző összegű rendszeres pénzbeli adományok

Az Adományozó az adomány teljesítésével kifejezetten, feltétlenül és visszavonhatatlanul lemond annak bármilyen jogcímen való visszaköveteléséről.

4.2. A 4.1 pontban meghatározott támogatási módok elérhetők a www.etesd.hu honlapon, melynek fenntartója az Adományozott, amely a www.etesd.hu honlap működéséért teljes felelősséggel tartozik.

4.3 Az Adományozottat bármilyen összegű adománnyal lehet támogatni a www.etesd.hu honlapon keresztül, akár egy, akár több alkalommal.

 

  1. Az adományozás menete

5.1 Ahhoz, hogy valaki Adományozóvá és így a jelen támogatási szerződés alanyává váljon, az alábbi lépéseket szükséges elvégezni:

(i) az Adományozó a www.etesd.hu honlapon felkínált 4.1 pontban meghatározott támogatási módok valamelyikét kiválasztja,

(ii) meghatározza a támogatási összeget,

(iii) elfogadja az általános szerződési feltételeket, és

(iv) a 6.2. pontban körülírt, és a www.etesd.hu honlapon is felkínált fizetési módok útján az adományozást megvalósítja.

5.2 Egyszeri pénzbeli adomány nyújtása esetén, ha Adományozó a fenti folyamat elvégzését követően újra támogatni szeretné az Adományozottat, úgy ezt a folyamat megismétlése útján teheti meg.

 

  1. Fizetési módok, adókedvezmény

6.1. Az Adományokat az alábbi módokon lehet megfizetni:

(i) bankkártyás fizetés és

(ii) banki átutalás

6.2. Mivel az Adományozott rendelkezik közhasznú jogállással, ezért amennyiben az Adományozó a társasági adó alanya, úgy adókedvezményben részesülhet a mindenkori Tao törvény rendelkezései szerint. Ehhez az Adományozó az Adományozott részére támogatási igazolást állít ki, melynek kötelező tartalmi kellékeit a Tao. törvény rögzíti. Adományozott Adományozó írásbeli kérésére kiállítja az adományigazolást. Adományozónak ehhez a hello@etesd.hu e-mailcímre kell egy e-mailt írnia, melynek tárgya a következő: „Adományigazolás kérése”.

6.3. A Tao törvény rendelkezései szerint az igazolás a következő adatokat tartalmazza:

(i) mindkét fél nevét, a székhelyét, az adószámát, az Adományozott közhasznú megjelölését

(ii) az Adomány összegét,

(iii) támogatott célt,

(iv) az adományozás időpontját és

(v) tartós adományozás esetén annak tényét.)

Az igazolást a támogatásnyújtás időpontjában, de legkésőbb az adóév végéig kell az Adományozó rendelkezésére bocsátani.

 

  1. Az Adományok felhasználása

7.1 A támogatás célja az Adományozott alapító okiratában megjelölt célok megvalósítása, az Adományozott programjainak elősegítése.

7.2 Adományozó kijelenti, hogy az Adománya révén semmiféle vagyoni előnyhöz nem jut.

 

  1. Adatkezelés

8.1 Felek rögzítik, hogy az ÁSZF Adományozó általi elfogadása az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott hozzájárulásnak minősül, így Adományozott jogosult Adományozó által rendelkezésre bocsátott vagy egyébként az adományozás folyamata során az Adományozott birtokába kerülő személyes adatokat a jogszabályi keretek között és bizalmasan kezelni. Rögzítésre kerül, hogy az adatkezelés keretében adattovábbítás nem történik.

8.2 Az adatkezelés részleteit az adatvédelmi tájékoztató tartalmazza.

 

  1. Egyéb rendelkezések

9.1 A szerződés annak teljesítésével megszűnik.

9.2 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. (Tao) törvény, továbbá az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései megfelelően irányadók.